Warning: Illegal string offset 'link' in /var/www/enklikanketa.si/www/main/Skeleton/menus.php on line 709

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/enklikanketa.si/www/main/Skeleton/menus.php on line 709

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/enklikanketa.si/www/main/Skeleton/menus.php on line 709

Merske napake

Pri sklepanju iz rezultatov vzorčne anketne raziskave na ciljno populacijo so ocenjene statistike podvržene različnim anketnim napakam (angl. Survey errors), ki izhajajo iz različnih virov: nepokritja (angl. noncoverage), neodgovorov (angl. nonresponse), vzorčenja (angl. sampling) in merjenja (angl. measurement). Prve tri napake nastanejo zato, ker nekatere enote niso opazovane, medtem ko do napak merjenja pride pri samem opazovanju enot bodisi zaradi anketiranca, merskega instrumenta (vprašalnika), načina zbiranja podatkov ali anketarja, če gre za osebno anketiranje. Pri anketah na svetovnem spletu, ki so samoankete, do napak zaradi anketarja ne prihaja.

 

Do napake zaradi anketiranca pride, ker različni anketiranci posredujejo podatke z različno stopnjo napake, saj imajo pri izpolnjevanju vprašalnika različne kognitivne sposobnosti in/ali motivacije. V tem pogledu se anketiranci, ki odgovarjajo na vprašalnik na svetovnem spletu, nebistveno razlikujejo od anketirancev pri drugih načinih anketiranja.

 

Do napake merskega instrumenta, v tem primeru vprašalnika, pride, če ima besedilo v vprašalniku ali vrstni red vprašanj učinek na kakovost odgovorov anketirancev. Posebno pozornost tako posvečamo razumljivosti in enostavnosti vprašalnika ter metodam za preprečevanje učinkov zaporedja vprašanj in odgovorov. Z računalniško podprtimi anketami, kjer z ustreznimi programskimi rešitvami zmanjšujemo neodgovore na posamezna vprašanja, nekonsistentne odgovore in napačne odgovore, s čimer povečujemo kakovost podatkov.

 

1KA ponuja oblikovanje prilagojenih, dinamičnih vprašalnikov, zahvaljujoč uporabi vejitev (angl. branching). Ta funkcija omogoča pridobitev visoko konsistentnih podatkov in zmanjšuje verjetnost odgovarjanja neprimernih anketirancev. S samodejnim preskokom neustreznih vprašanj omogoča tudi nemoten potek anketiranja.

Stran si je ogledalo 416 obiskovalcev