Warning: Illegal string offset 'link' in /var/www/enklikanketa.si/www/main/Skeleton/menus.php on line 709

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/enklikanketa.si/www/main/Skeleton/menus.php on line 709

Warning: Illegal string offset 'id' in /var/www/enklikanketa.si/www/main/Skeleton/menus.php on line 709

Neodgovori

Eden večjih problemov sodobnega anketnega proučevanja je naraščanje stopnje neodgovorov. Pri tem trendi niso povsem jasni in linearni, še posebej ker visoka stopnja neodgovorov ne pomeni avtomatično tudi velike napake zaradi neodgovorov. Napake, ki izhajajo iz neodgovorov nastanejo zato, ker nekatere enote niso bile kontaktirane ali pa na anketo niso odgovorile. To lahko predstavlja problem pri vzorčenju. Če anketiranci ne predstavljajo populacije zaradi neodgovorov, je posploševanje rezultatov na celotno populacijo vprašljivo. Če torej želimo povišati reprezentativnost vzorca, moramo povišati stopnjo odgovorov, kar dosežemo s številnimi faktorji, kot so dolžina vprašalnika, vrstni red elementov ankete, personifikacija, idr.

 

Ločimo neodgovor enote ali posameznih vrednosti in neodgovor spremenljivke. Neodgovor enote nastane zaradi:

 • zavrnitve sodelovanja (iz načelnih razlogov, prezaposlenosti),
 • nezmožnosti sodelovanja (bolezen, gluhost, tuj jezik),
 • odsotnost enote,
 • nezmožnost najti enoto,
 • nedostopnost enote,
 • drugi razlogi (izgube vprašalnikov idr.).

 

Neodgovor spremenljivke pa lahko nastane ker:

 • anketiranci odgovora ne poznajo,
 • anketiranci zavrnejo odgovor (zlasti pri občutljivih vprašanjih ali kadar menijo, da niso pomembna za navedene cilje raziskave),
 • zaradi naglice, napake anketarja (vprašanje se preskoči ali se pozabi zapisati odgovor),
 • zaradi naknadne izločitve (črtanja) nekonsistentnih odgovorov.

 

Zaradi posledic neodgovorov (pristranskost in premajhna natančnost ocen) se je potrebno zelo potruditi, da se njihov vpliv čim bolj zmanjša:

 • Izbiramo večje vzorce (vračunamo število neodgovorov).
 • Neodgovore skušamo preprečiti (npr. s kvalitetnimi vprašalniki).
 • Že v fazi zbiranja lahko manjkajoče enote nadomestimo z drugimi enotami (iz istega stratuma).
 • Enote (podatke) iz stratumov, ki so odgovarjale redkeje, lahko utežimo z obratnimi vrednostmi njihovih deležev (če so za to izpolnjeni pogoji).
 • Manjkajoče vrednosti spremenljivk nadomestimo. Znana je cela vrsta boljših ali slabših metod, npr. vstavljanje povprečja stratuma (skupine podobnih elementov) in metode večkratnega vstavljanja (regresijske, EM algoritem).

 

Orodja za spletno anketiranje nudijo samodejno sprotno preverjanje ustreznosti odgovorov. Tako zmogljivejša programska orodja ponujajo kriterije preverjanj, med drugim, preverjanje neodgovora, ki omogoča oblikovanje vprašanj, na katera anketiranec  mora podati odgovor (angl. mandatory questions).

 

1KA omogoča enostavno izvedbo preverjanja odgovorov na  vprašanja. V primeru, da anketiranec na določeno vprašanje ni odgovoril, ga lahko aplikacija na to opozori ali pa mu celo prepreči nadaljevanje z odgovarjanjem. Tako je mogoče pomembno izboljšati pridobljene podatke.

Stran si je ogledalo 381 obiskovalcev